Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Utworzono dnia 22.05.2018

Zarządzenie nr 02/2018

 

Dyrektora Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”w Suchedniowie

z dnia 21 maja 2018 r

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego

w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie

 

 

Na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2017r. poz.862, z 2018r poz.152) oraz § 15 ust.1, ust.2 Statutu Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie

zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie w treści ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie o którym mowa w § 1. podlega publikacji na stronie internetowej :

www.kuznica-suchedniow.com , www.suchedniow.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”.

 

§ 3.

Powołuję komisję do rozstrzygnięcia konkursu na w/w stanowisko w składzie :

1. Andrzej Karpiński -przewodniczący

2. Maria Styczeń

3. Anna Świtek

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2018

Dyrektora Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”

z dnia 21.05.2018r

 

 

 

Dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie

 

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Nazwa i adres organizatora :

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie

ulica Bodzentyńska 18 ; 26-130 Suchedniów

tel. 41 2543 094 ; 41 2544592

II. Przedmiot naboru :

1) Stanowisko Głównego Księgowego w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie,

2) Zatrudnienie w wymiarze ½ etatu,

3) Umowa o pracę na czas określony,

4) W perspektywie umowa na czas nieokreślony

 

IIIProcedura naboru.

Nabór ma charakter dwuetapowy:

Etap I – to  sprawdzanie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z załącznikami

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji,

Etap II - rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji.

 

IVWymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące niezbędne wymagania zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy publicznych dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz.62 ) :

  1. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej );

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

  4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

  5. posiada nieposzlakowaną opinię,

  6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,

7. Spełnia jeden z poniższych warunków:

a)   ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia   zawodowe uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości

c)   jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)   posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

V. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem

1. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office, internet), programów księgowych oraz  sprzętu biurowego;

2. Znajomość obsługi programu „Płatnik”,

3. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont;

4. Znajomość ustawy o : rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o samorządzie gminnym, o kodeksie postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeks pracy;

5. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;

6. Znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych środków finansowych;

7. Odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,   dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

8. Prawo jazdy kat. B,

9. Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, kultura osobista,

10. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury oraz umiejętność obsługi programu Comarch „Optima”

 

VI. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku  Głównego Księgowego.

   1.   Prowadzenie rachunkowości Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

   2.   Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury;

   3.   Sporządzanie planu finansowego jednostki i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżąca ich kontrola,

   4.   Sporządzanie  rozliczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych, i prawa podatkowego,

   5.   Zapewnienie prawidłowości rozliczeń budżetowych, w tym : dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i rozliczenia projektów dotacyjnych,

   6.   Naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz  terminowe ich przekazywanie, 

   7.   Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji;

   8.   Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym instytucji kultury,

   9.   Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury,

   10. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,

   11. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych,

   12. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

   13. Tworzenie i aktualizowanie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury,

   14. Nadzór nad windykacją należności,

   15. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
   
16. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,

   17. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,

   18. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego,

   19. Realizacja procedur kontroli zarządczej,

   20. Prowadzenie spraw osobowych pracowników.

 

VII. Informacja o warunkach pracy na  stanowisku Głównego Księgowego.

       Praca w biurze dwuosobowym w siedzibie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”, 20 godzin -tygodniowo

 

VIII. Wymagane dokumenty.

 

1. Życiorys zawodowy z opisem kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej (CV).

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i wykształcenie.

4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające okresy zatrudnienia oraz staż pracy w księgowości.

5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej( Dz.U. 1996, nr 62, poz.286 ze zm.)

5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.

7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

9. Oświadczenie kandydata o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016r. poz.922 ze zm.)

 

List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty sporządzone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

IX. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów :

 

1. Termin: do dnia 04 czerwca 2018r. do godz. 15.00

2. Miejsce : Dział Księgowości - I piętro Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie, ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów

3. Sposób składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

 

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego”

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

X. Informacje dodatkowe.

1. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

2. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP (www.kuznica-suchedniow.com) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie.

3. Dokumenty, które nie będą spełniały wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych będzie   można odebrać osobiście . Nieodebrane w przeciągu miesiąca dokumenty aplikacyjne będą komisyjnie zniszczone. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru, bez podania uzasadnienia.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny