Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Utworzono dnia 05.12.2018

Zarządzenie nr 06/2018

 

Dyrektora Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”w Suchedniowie

z dnia 05 grudnia 2018 r

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego

w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie

 

Na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2017r. poz.862, z 2018r poz.152) oraz § 15 ust.1, ust.2 Statutu Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie , zarządzam co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie w treści ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie o którym mowa w § 1. podlega publikacji na stronie internetowej :

www.kuznica-suchedniow.com , www.suchedniow.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”.

 

§ 3.

Powołuję komisję do rozstrzygnięcia konkursu na w/w stanowisko w składzie :

1. Andrzej Karpiński -przewodniczący

2. Maria Styczeń

3. Anna Świtek

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2018

Dyrektora Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”

z dnia 05.12.2018r

 

Dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

Główny księgowy w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie.

 

Nazwa i adres organizatora :

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie

ulica Bodzentyńska 18 ; 26-130 Suchedniów

tel. 41 2543 094 ; 41 2544592

II. Przedmiot naboru :

1) Stanowisko Głównego Księgowego w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie,

2) Zatrudnienie w wymiarze ½ etatu,

3) Umowa o pracę na czas określony,

4) W perspektywie umowa na czas nieokreślony,

 

IIIProcedura naboru.

Nabór ma charakter dwuetapowy:

Etap I - to sprawdzanie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji,

Etap II - rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji.

 

IVWymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące niezbędne wymagania zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy publicznych dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz.62 ) :

  1. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej );

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

  4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

  5. posiada nieposzlakowaną opinię,

  6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,

7. Spełnia jeden z poniższych warunków:

a)   ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,

c)   jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)   posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

 

V. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem.

 

1. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office, internet), programów księgowych oraz sprzętu biurowego;

2. Znajomość obsługi programu „Płatnik”,

2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont;

3. Znajomość ustawy o : rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o samorządzie gminnym, o kodeksie postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeks pracy;

4. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;

5. Znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych środków finansowych;

6. Odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

7. Prawo jazdy kat. B,

8. Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, kultura osobista,

9. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury oraz umiejętność obsługi programu Comarch „Optima”

 

VI. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku Głównego Księgowego.

 

1. Prowadzenie rachunkowości Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury;

3. Sporządzanie planu finansowego jednostki i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżąca ich kontrola,

4. Sporządzanie rozliczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych, i prawa podatkowego,

5. Zapewnienie prawidłowości rozliczeń budżetowych, w tym : dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i rozliczenia projektów dotacyjnych,

6. Naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie,

7. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji;

8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym instytucji kultury,

9. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury,

10. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,

11. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych,

12. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

13. Tworzenie i aktualizowanie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury,

14. Nadzór nad windykacją należności,

15. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,

16. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,

17. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,

18. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego,

19. Realizacja procedur kontroli zarządczej,

20. Prowadzenie spraw osobowych pracowników.

 

VII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku Głównego Księgowego.

 

1. Stanowisko zlokalizowane na I piętrze budynku .Praca w pokoju dwuosobowym w siedzibie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”, 20 godzin –tygodniowo; budynek przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windę.

2. Przewidywana termin zatrudnienia, styczeń 2019.

 

VIII. Wymagane dokumenty.

 

1. Życiorys zawodowy z opisem kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej (CV).

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i wykształcenie.

4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające okresy zatrudnienia oraz staż pracy w księgowości.

5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej( Dz.U. 1996, nr 62, poz.286 ze zm.)

5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.

7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

 

 

UWAGA : Wszelkie kserokopie musza być potwierdzone „Za zgodność z orginałem” datą i czytelnym podpisem kandydata, natomiast wszystkie dokumenty oryginalne muszą być opatrzone data i podpisem kandydata.

 

IX. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów :

 

1. Termin: do dnia 14 grudnia 2018r. od godz. 9.00 do godz. 15.00

2. Miejsce : Dział Księgowości - I piętro Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie, ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów

3. Sposób składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

 

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego”

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r : w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” oraz własnoręcznie podpisane.

 

X. Informacje dodatkowe.

1. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

2. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP ( www.kuznica-suchedniow.com) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie

3. Dokumenty, które nie będą spełniały wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych będzie można odebrać osobiście . Nieodebrane w przeciągu miesiąca dokumenty aplikacyjne będą komisyjnie zniszczone.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru, bez podania uzasadnienia.

 

 

Suchedniów, dnia 5 grudnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny