Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg


 

Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” powstało w dniu 12 grudnia 2012 r. zrzeszając 17 osób, które poprzez działalność statutową pragną przyczyniać się do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, zapewniać edukację kulturalną oraz rozwijanie twórczości i kreatywności osób w różnym przedziale wiekowym, ponadto upowszechniać kulturę filmową, wspierać działalność artystyczną: muzyczną, wokalną, teatralną, taneczną, recytatorską itp. Do głównych celów Stowarzyszenia „Kuźniczy Krąg” należą również: inicjowanie, wspieranie, jak również pomoc w przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, ekologicznych, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, zwiększenie zaangażowania w życie publiczne, promowanie aktywności obywateli m.in.: osób niepełnosprawnych, seniorów oraz młodego pokolenia. Pragniemy również rozwijać ideę wolontariatu, działania dla dobra ogółu mieszkańców Suchedniowa i okolic, organizować przeglądy, konkursy, turnieje i wystawy, a także poprzez współpracę z innymi stowarzyszeniami oraz instytucjami wpływać na atrakcyjność życia mieszkańców naszego miasta.


Nieprzerwanie od 2013 roku w ramach działalności Stowarzyszenia "Kuźniczy Krąg" realizujemy zadanie publiczne pn. "Michniów miejscem przyjaznym dla dzieci i młodzieży", którego celem jest prowadzenie świetlicy środowiskowej w Centrum Kształceniowo-Integracyjnym w Michniowie, a tym samym zapewnienie dzieciom i młodzieży zamieszkującym obszar wiejski należący do Gminy Suchedniów miejsca umożliwiającego aktywne, kreatywne i twórcze sposoby spędzania wolnego czasu z dala od uzależnień oraz innych czynników destrukcyjnie wpływających na rozwój i późniejsze dorosłe życie młodego człowieka. W prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie świetlicy środowiskowej prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, fotograficzne, muzyczne, taneczne, turnieje szachowe, turnieje gry w tenisa stołowego, nauka gry na gitarze klasycznej.

 

Ponadto realizujemy akcje pn. "Wakacje bez uzależnień", podczas których są przeprowadzane zajęcia o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Zatrudnieni przez Stowarzyszenie wychowawcy-opiekunowie posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne prowadzą również cykl imprez, konkursy z nagrodami, organizują wycieczki, wyjazdy do kina na projekcje filmów dostosowanych do wieku najmłodszych, prowadzą ponadto zajęcia wyrównawcze dla dzieci borykających się z trudnościami w nauce oraz codziennie wydają posiłki dla 25-osobowej grupy wychowanków świetlicy w wieku od 5 do 16 lat. W czasie całego okresu realizacji ww. projektu wolontariusze współpracujący ze Stowarzyszeniem "Kuźniczy Krąg" pomagają w przeprowadzeniu powyższych zajęć, prowadzą szkolenia komputerowe dla dzieci i młodzieży oraz troszczą się o prawidłowe funkcjonowanie całej świetlicy.

 

Obecnie Stowarzyszenie realizuje V edycję powyższego zadania publicznego na rok 2017.


Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg" w ramach swojej działalności statutowej wspiera funkcjonowanie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie stanowiącego jednocześnie jego siedzibę. W związku z tym w roku 2013 i 2015 wspólnymi siłami zorganizowało "X i XII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski polskiej literatury emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego", będącego imprezą cykliczną, której celem jest popularyzacja polskiej literatury powstałej na emigracji, kultywowanie i propagowanie piękna mowy ojczystej, konfrontacja dokonań artystycznych, integracja środowisk twórczych regionu i kraju oraz przede wszystkim przybliżenie uczestnikom z całego kraju pisarza, którego życie było ściśle związane z Suchedniowem o czym pisał w "Innym świecie".
 

Na realizację powyższych zadań Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” pozyskało dwukrotnie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.


Ponadto Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” współorganizuje cykliczne imprezy Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”, do których należą m.in.: festyny z okazji Dnia Dziecka, „Jarmark Suchedniowski” oraz „Scena dla wszystkich”, ściśle współpracuje z Suchedniowską Orkiestrą Dętą i wspiera jej działalność.  W ramach Stowarzyszenia „Kuźniczy Krąg” działa również Klub Seniora „Kreatywni”. W roku 2016 wspólnie realizowaliśmy projekt "Emerycie trwaj w rozkwicie", na który Gmina Suchedniów pozyskała środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

W roku 2017 stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:

 

Kolorowe jarmarki

Projekt dofinansowany przez Powiat Skarżyski w kwocie 1800 zł. Całkowity koszt projektu 2500 zł. Termin realizacji 10.06.2017 – 29.09.2017 r. Kolorowe jarmarki - spotkanie artystów powiatu skarżyskiego to impreza towarzysząca Suchedniowskiemu Świętu Kaszy. Celem projektu była integracja artystów plastyków, oraz twórców ludowych z wszystkich gmin Powiatu Skarżyskiego oraz gmin ościennych. Jarmark był okazją do zaprezentowania własnych wyrobów, podzieleniem się wiedzą z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego podczas warsztatów i pleneru malarskiego. Dodatkowo został zorganizowany panel dyskusyjny na temat: Gdzie kończy się sztuka, a zaczyna komercja.

 

Wiekowa orkiestra - monografia poświęcona Orkiestrze Dętej z Suchedniowa

Projekt dofinansowany przez Województwo Świętokrzyskie w kwocie 2500 zł. Całkowity koszt projektu 4500 zł. Termin realizacji 02.01.2017 – 30.07.2017 r. Zadanie miało na celu wydanie monografii Suchedniowskiej Orkiestry Dętej. Suchedniowska Orkiestra Dęta działająca w obecnej chwili pod batutą mjr Stefana Malinowskiego jest jedną z najstarszych czynnych Orkiestr Dętych w województwie świętokrzyskim. Powstała na przełomie XIX i XX wieku przy Suchedniowskiej Fabryce Odlewów, założonej przez Ludwika Starkego. Monografia oparta została na szerokiej i rzetelnej bazie źródłowej: archiwalia, kroniki rodzinne, wywiady z najstarszymi członkami orkiestry oraz publikacjach naukowych dotyczących tematu.

 

Wydarzenia, miejsca, spotkania w fotografiach Mariana Musiała

Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie w kwocie 3 470 zł. Całkowity koszt 4 300 zł. Termin realizacji 13.06.2017 - 10.09.2017 r. Zadanie miało na celu zorganizowanie wystawy poświęconej historycznej codzienności w mieście. Stowarzyszenie nawiązało kontakt ze spadkobiercami Mariana Musiała - zawodowego fotografika, który przez kilkadziesiąt lat w tutejszym zakładzie - fotografował pokolenia mieszkanców Suchedniowa oraz wiele ważnych lokalnych wydarzeń, a jego zbiory stanowią bezcenną kronikę lokalnej historii. Okazją do zaprezentowania wystawy były obchody jubileuszu 55-lecia miasta Suchedniowa. Wernisaż wystawy odbył się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie w dniu 28 czerwca 2017 r. Wystawa przyczyniła się do uaktywnienia lokalnej społeczności w życiu kulturalnym oraz do budowania i wzmocnienia tożsamości lokalnej.

 

Zegar

Imieniny